Колкаво е нивото на реактивност и проактивност кај јавните институции во РСМ во 2021 година

ФИСКАЛНА ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ВООПШТО ТРАНСПАРЕНТНОСТА ВО РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ  треба да претставуваат основен принцип и вредност на секоја земја/Влада во светот со кој ќе се осигури поголема доверба во стабилноста на земјата и поголеми инвестиции и развој.

РЕАКТИВНАТА ТРАНСПАРЕНТНОСТ претставува обезбедување на информации на барање на јавноста и таа се мери преку анализа на постапките за пристап до информации од јавен карактер, за секоја институција поодделно.

ПРОАКТИВНАТА ТРАНСПАРЕНТНОСТ  претставува доброволно објавување на информации и документи од страна на институциите, и таа се мери преку  мониторинг на објавувањето или необјавување на клучни документи и информации.

Повеќе...