Листа на хотели за соработка со Министерството за економија за прием на гости за искористување на годишен одмор за работници со ниски приходи т.е ваучери